Všeobecné obchodní podmínky


Verze č. 2, platná od 1.5.2018

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.posteleodvyrobce.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.posteleodvyrobce.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.posteleodvyrobce.cz, který provozuje společnost POPULO BONUM, s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, IČO 24771210, DIČ CZ24771210.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: POPULO BONUM, s.r.o.
Sídlo: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24771210
DIČ: CZ24771210
e-mailová adresa: eshop@posteleodvyrobce.cz
tel.: +420 776 831 005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172991 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost POPULO BONUM, s.r.o.“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obč. zák. (přičemž podle § 2158 odst. 1 obč. zák. platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 obč. zák. nepoužijí)

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 
2. VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží. Výnos zboží do patra si zákazník sjednává individuálně s dopravcem. Informace o zboží dostupném na www.posteleodvyrobce.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené odstíny výrobku se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru každého zákazníka. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně může být připočítáváno dopravné či doběrečné (viz specifikace objednávky). V případě, že objednatel je podnikající osoba v rámci Evropské unie (mimo území ČR), plátce DPH, bude faktura za zboží vystavena bez DPH. Faktura je v tomto případě vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, daň odvede zákazník.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu eshop@posteleodvyrobce.cz, nebo na tel. č. +420 776 831 005, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Faktura bude zákazníkovi dodána v elektronické podobě po doručení zboží. Změna fakturačních a doručovacích údajů na faktuře není po doručení objednávky možná.


3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VÝHRADA VLASTNICTVÍ

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží, dopravné (pokud není doprava zdarma) či doběrečné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty). Kupující obdrží při převzetí dodací list, fakturu za dodané zboží následně obdrží elektronicky na e-mail uvedený v objednávce.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné či doběrečné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 obč. zák. má kupující – spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.7 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese eshop@posteleodvyrobce.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za zakoupené zboží, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za zboží je vždy uvedena ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele, a to včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník okamžikem odeslání objednávky souhlasí s cenou uvedenou ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele.

4.2 Zákazník zaplatí po objednání zboží celou částku objednávky pomocí platebních instrumentů uvedených v bodě 4.3

4.3 Platební možnosti:

a) bezhotovostním převodem při nákupu na doméně posteleodvyrobce.cz na účet dodavatele, č. ú. 2400961512/2010 vedený u bankovního ústavu FIO banka s uvedením příslušného variabilního symbolu, který bude zákazníkovi dodavatelem sdělen,
b) platební kartou,
c) dobírkou.

4.4 V případě způsobu placení uvedeného v čl. 4.3, písm. c) obchodních podmínek je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě způsobu placení uvedeného v čl. 4.3, písm. a) obchodních podmínek je cena zboží splatná do 14 dní od uzavření smlouvy (dle údaje uvedeného na faktuře). Za den uhrazení se v případě způsobu placení uvedeného v čl. 4.3, písm. a) obchodních podmínek považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele.

4.5 Zákazník souhlasí s tím, že uhradí též náklady spojené s balením a dodáním zboží v případě, že tyto náklady vzniknou. Pokud není u vybraného způsobu dodání zboží uvedeno jinak, má se za to, že náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou součástí ceny.

4.6 Při platbě na dobírku bude účtován poplatek ve výši uvedené v objednávce.


5. ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Dodavatel zabezpečuje dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti (dále jako „přepravní společnost“) na místo určené zákazníkem.

5.2 Zákazník se zavazuje sdělit dodavateli v objednávkovém formuláři správnou a úplnou poštovní adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Nepřevezme-li si zákazník připravené zboží ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady spojené s navrácením zboží.

5.3 Dodavatel prohlašuje, že faktura bude zákazníkovi dodána v elektronické podobě po doručení zboží a slouží jako daňový doklad a dodací list zároveň.

5.4 Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravní společnosti zkontrolovat stav zboží vč. neporušenosti obalu. V případě zjištění jakýchkoliv závad je zákazník povinen s dopravcem sepsat protokol a tyto vady neprodleně oznámit dodavateli emailem na adresu eshop@posteleodvyrobce.cz, popř. písemnou formou.

5.5 Je-li zboží skladem (nebo není-li dále stanoveno jinak), zavazuje se dodavatel připravit zboží k převzetí, popř. k předání přepravní společnosti do 10 (deseti) dnů od potvrzení o přijetí objednávky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

5.6 Dodavatel prohlašuje, že termín dodání zboží je závislý na materiálovém provedení objednaného zboží. Termíny dodání u vybraného druhu zboží, popř. u zboží atypického materiálového provedení jsou uvedeny v následující tabulce:

- výrobky z imitace dřeva - max. 5 týdnů,
- výrobky z masivního dřeva - max. 7 týdnů.

Dodavatel prohlašuje a zákazník s tím vyslovuje souhlas, že termíny dodání uvedené v čl. 5.5 a 5.6 obchodních podmínek jsou orientační a mohou být dodavatelem v konkrétním případě pozměněny. Zjistí-li dodavatel, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravní společnosti, oznámí neprodleně tuto skutečnost zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí dodavatel zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.

5.7 V případě dodání zboží vyrobeného na zakázku bude termín dodání vždy řešen individuálně v závislosti na konkrétním přání zákazníka a na rozsahu práce na objednaném zboží ze strany dodavatele. Zbožím vyrobeným na zakázku se rozumí zboží nabízené dodavatelem na webovém rozhraní dodavatele, které je následně upravováno dle přání zákazníka, které zákazník specifikuje v objednávkovém formuláři, popř. později v rámci komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě zjištění dodavatele o nedodržení sjednaného termínu dodání se užije postup uvedený v čl. 5.6 obchodních podmínek.


6. ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 obč. zák.). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 obč. zák., může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Barva/dekor použitého materiálu u vnitřních ploch výrobku se může lišit od barvy/dekoru vnějších ploch výrobku.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

6.9 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení obč. zák. následující:

- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
- při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
- při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.10 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se postup v bodě 6.11. V případě, že je zjevně viditelné, že zboží bylo porušeno, napíše Zákazník email s identifikací objednávky a popisem poškození na adresu eshop@posteleodvyrobce.cz nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží.

6.11 Prodávající doporučuje kupujícímu uplatnit reklamaci na e-mailu eshop@posteleodvyrobce.cz, a to bez zbytečného odkladu. V textu reklamace uvede číslo faktury, kontaktní údaje, předmět reklamace a zároveň přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

6.12 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.13 Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.posteleodvyrobce.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00073201. Více informací ke zpracování osobních údajů naleznete zde: